Refona - De Noesten 5-b NL - 9431 TC Westerbork Tel: +31 (0) 593-370035

Respect for Nature

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Refona zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.refona.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Refona worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Refona ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Refona zijn vrijblijvend en Refona behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Refona. Refona is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Refona dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van onze producten (zoals dutchy's®) worden vers geleverd en kunnen derhalve niet worden retour gezonden. Door deze producten te bestellen verklaart u deze ook met zekerheid af te nemen.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, voorafgaand aan de levering van producten en/of diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze (n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Refona.

3.4 In geval van betaling achteraf zal er bij overschrijding van de betalingstermijn 1% vertragingsrente per maand worden geheven vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van creditering op de bankrekening van Refona. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Refona bent u een bedrag van negentien euro en vijftig eurocent ( €19,50 ) aan administratiekosten verschuldigd en indien Refona haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15 %) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid
van Refona om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke
incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Refona gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Refona, mits deze producten of diensten nog niet geleverd zijn.


Artikel 4. Levering

4.1 Refona behoudt zich het recht voor om leveringstermijnen aan te passen wanneer zij dit door de weersomstandigheden noodzakelijk acht. Eventuele hieruit voortvloeiende schade zal nimmer op Refona verhaald kunnen worden.

4.2 De door Refona opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige  leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Refona verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle Intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Refona geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Refona garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig  (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Refona zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Refona de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Refona te retourneren. Hiervan zijn Dutchy's® en andere roofmijten uitgezonderd. Deze kunnen na levering niet meer retour worden gezonden. 
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Refona aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot of naar aanleiding van de door haar aangeboden en/of geleverde producten. Het gebruik van de door Refona aangeboden en/of geleverde producten gebeurt altijd op eigen risico. Elk geval van vermeende schade of vervolgschade met betrekking tot of naar aanleiding van de door Refona aangeboden en/of geleverde producten wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Refona, dan wel tussen Refona en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Refona, is Refona niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Refona.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Refona in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Refona gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Refona kan worden  toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Refona schriftelijk opgave doet van een adres, is Refona gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Refona schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Refona gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Refona deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere overeenkomst met Refona in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Refona vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Refona is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.